ميشه در مورد اين لنز صحبت كنيد.
قيمت كنوني لنز در ايران چنده الان؟