دوستان کسی از وجود این لنز با مانت کنن در بازار ایران چه نو و چه کارکرده و همچنین قیمت هر دو نوع را خبر داره؟
ممنون...