این لنز هم همان طور که پیش بینی می شد رسما معرفی شد.http://www.dpreview.com/previews/sony_24_2_m15/