سلام؛


فتوزون اين لنز را بررسي كرده:


عجب لنزي است اين لنز. MTF عالي حتي از بازترين ديافراگم و همچنين ساير خطاهاي اپتيكي ناچيز. به نظر من براي استفاده كننده هاي ميكرو سه چهارم به قيمت 900 دلاريش ميارزه.


و نتيجه نهايي: