شرکت کارل زایس نام خود را به زایس تغییر داد.

متن خبر در سایت زایس اینجا

تاریخچه لوگو:


logo_overview.jpg


نام جدید بر روی محصول: