فوجی فیلم دو اکستنشن تیوب برای سیستم بدون آینه خودش معرفی کرد.
mcex-11-product_04.png

mcex-16-product_04.png

این دو محصول مجهز به همه اتصالات الکترونیکی برای تنظیمات اتوفوکوس و نورسنجی هستند.
نمونه عکس با لنز 35مم فوجی:
xf35mm_04_d27d81176d.jpg

همان لنز با استفاده از MCEX-11
xf35mm_mcex11_04_483db53a2d.jpg

باز هم لنز 35 همراه با MCEX-16
xf35mm_mcex16_04_60176f8072.jpg

این دو اکستنشن تیوب از دسامبر 2014 با قیمت 69.99 پوند وارد بازار خواهند شد.