سلام
باتوجه به اينكه دوربينهاي سوني super night shot دارند ولي بهترين canon حداقل درنور 1 لوكس فيلمبرداري مي كند.دوستان واساتيد كداميك از انواعDVD سيستم فيلمبرداري سوني يا كانن را پيشنهاد مي كنند.
لطفا megapixel بودن واقعي را حتما مدنظرقراردهيد.
بانهايت تشكر