كسي در مورد هنديكم دی 250 اطلاعات داره .این دوربین قیمتش چنده؟