از دوستان دیگر خواهش میکنم قیمت نگاتیو (هر مارکی) که دارن اینجا بزارن تا همه دوستان استفاده کنن.