انواع باطری ها: (غیر قابل شارژ)---------- ( نوع مصرف یا میزان عمر)
1 - باطری های کربنی یا Hevy Duty ----------- برای مصارف ساده مانند کنترل تلویزیون
2- باطری های کلرایدی یا Super Hevy Duty ---------- طول عمری 2 برابر باطری کربنی
3- باطری های آلکالاین ----------- برای مصارفی که دارای موتور یا نیازمند جریان بالا
4- باطری های اکسی آلکالاین ---------- نوعی باطری آلکالاین که طول عمر 3 برابر بیشتراز آلکالاین دارد
5-باطری های لیتیوم ---------- طول عمری متوسط 6 برابر باطری آلکالاین دارد
6-باطری های تیتانیوم ---------- طول عمری متوسط 12 برابر باطری آلکالاین دارد