در چاپ عكس هاي رنگي با پرينتر بايد دقت داشت كه در زير نور لامپهاي التهابي فلورسنت يا ديگر منابع نوري كه نورشان همراه با پس رنگ است خودداي كرد چون شما را در تشخيص رنگ هاي چاپ شده به اشتباه مي اندازد