میرورلس تازه معرفی شده فوجی از سوی سایت DPReview به عنوان بهترین دوربین زیر 1500 دلار سال 2018 معرفی شد: