درود
برای100سالگی تعدادی محصول خاص توسط نیکون عرضه شده است:
مجموعه لنزهای زوم 2.8
14-24
24-70
70-200
دررنگ ذغالی وامضای 100سالگی
nk28e.jpgnk28e_1.jpgnk28e_2.jpgnk28e_3 (1).jpgnk28e_4.jpgnk28e_5.jpg