تام هوگان چند پیش بینی برای نیکون در سال 2008 انجام داده که خالی از لطف نیست.

کد:
http://www.bythom.com/2008predictions.htm