اگر کار آتلیه کنید دوربینتان در آتلیه حبس خواهد شد. زیاد به فکر بیرون بردنش نباشید.

با حمید موافقم

کنون 450دی + 105-24 با این پول

لنز خوب بخواهید تو هر برندی باشه حدود 1 میلیون قیمت داره پس بین بدنه های 500 الی 700 هزار تومانی بگردید.

طول و عرض آتلیه را هم بدانیم بد نیست.