امروز یک تله کانورتور 1.7 به قیمت 350000 خریداری شد - ازمغازه روبرو قیمت گرفتم- 750000 - با ترکیب با 20070 - تله قابل قبولی بدست امد-
FX=120-400 4.8
DX=180-500 4.8