من هم با شما موافقم كه تالار وحدت را در اختيار نوازندگي گروهي تعدادي هنرجو قرار نميدهند و فروم، هم ارز تالار وحدت نيست

ايضا تفاوت زيادي بين ماهيت فرومي و ماهيت گالري قائلم. گالري اي كه در انتخاب آثارش با دقت و وسواس رفتار كند، شايد بتواند هم ارز با تالار وحدت در نظر گرفته شود.