احساسی که از دیدن این عکس به من دست داد:
تنهایی انسان مدرن در اوج شلوغی و تکاپوی محیط
رنگ سرد عکس هم به این مساله دامن زده و تنهایی و درماندگی انسان عصر ماشین را به زیبایی به تصویر کشیده است
زاویه عکاسی و لحظه ثبت اثر نیز جای بحث دارد بدین معنی که فرصت برای دیده شدن انسان امروزی بسیار ناچیز است: کسری از ثانیه! این تمام زمانی است که ما فرصت دیدن همدیگر را داریم.
به عکاس این عکس صمیمانه تبریک میگم