خطوط افقی و عمودی مبهم می باشد
حواشی عکس هم کم می باشد
در کل بسیار خوب است