Bruce Davidson – The Dwarf

art 004.jpg

عکس در ابتدا روایتگر داستانی شاید ساده است. چهره ی اصلی و درونی انسانها و غیره و غیره. چیزی که عکس را برای من متمایز از عکس های دیگر با این مضمون می کند، سوژه عکس است. دلقکی که بعد از اجرای نمایش های مضحک و خنداندن مردمی که هزینه ای را پرداخت کرده اند تا ساعاتی خنده بر لبشان بنشیند، در خلوت خود آمده،با روشن کردن سیگار به دنبال آرامش خود است. موجودی که شاید تا پیش از این عکس فکر کردن به افکار و زندگی او در بیرون از صحنه به ذهن راه نمی یافت. اندوهی که در نگاه اوست با آن آرایش مضحک، تناقضی پیچیده را به نمایش می گذارند، هر دو بر روی یک صورت هستند، و در یک لحظه. عکس دارای تناقضات دیگری نیز می باشد، مانند سفیدی صورت و سیاهی دست، گل و سیگار،اگر گل را نماد زندگی و سیگار را نماد مرگ فرض کنیم. انتقال احساس ار سوژه به شدت زیاد و تاثیر گذار است. به طوری که بیننده را با خود همراه می کند.

انتخاب نام عکس، (به فارسی: کوتوله) حالتی تحقیر آمیز دارد. معمولا کلماتی با چنین حالتی را برای مواردی به کار می بریم که به آن توجه خاصی نداریم، و اهمیت چندانی ندارد. ولی در اینجا، این نام برای سوژه عکس است. به نوعی توجه را بیشتر بر سوژه جلب می کند. که بیننده عکس "کوتوله" ای را که شاید همیشه او را از روی شیطنت با این نام خطاب کرده، او را طوری دیگر ببیند، شاید حقیقت وی. کسی که خود مایه خندیدن دیگران است و در ظاهر از این کارش لذت می برد، خود در بیرون صحنه به دنبال آرامش است، شاید به دنبال کسی که لبخندی را به او هدیه دهد.

نقطه های بر روی زمین اطراف نشانگر نوعی تکرار است، تکرار سوژه. اینه عکس فقط بیانگر حقیقتی است، ولی حقیقت آن فراگیر است. با نگاه به اطراف خود، نقطه های دیگر کم کم پر رنگ می شوند و آنها را می بینیم.
چادر سیرک، چادری که علاوه بر کمک به فضای عکس، به مفهوم نیز کمک می کند. شکل چادر دارای خطهایی عمودی است، به معنی استواری و استحکام است. ولی همین چادر با این خطوط، توسط طناب هایی استوار مانده است. طناب هایی که خود متزلزلند.

بروس دیویدسون، عکاس این عکس جمله ای دارد که می گوید: "If I am looking for a story at all, it is in my relationship to the subject - the story that tells me, rather than that I tell" این عکس نمونه بارز جمله اوست، این که او با سوژه هایش ارتباط درستی داشته، و داستان به سادگی بیان می شود.

برای مشاهده عکس های بیشتر و بیوگرافی این عکاس به + مراجعه کنید.