متاسفانه از سیگل خاطره خوبی ندارم. یکبار ازشون فیلتر خریدم که چهار روز بعد از واریز مبلغی که اعلام کرده بودن براحتی دبه کردند و درخواست مبلغ بیشتری کردند و یکبار هم سر کیف سه پایه گیتزو همین رفتار غیر حرفه ای رو تکرار کردند.