قیمت 5.000.000 تومان . تخفیف جزئی پای معامله
تلفن: 09151259773