سلام

به یک عدد حافظه CF سالم احتیاج دارم.

شماره تلفن، واستاپ، تلگرام، پیامک : 09372424306 توسلی