نیاز به عکس نیست.
قیمت ۱۰ درصد زیر قیمت بازار...قابل مذاکره
لنز به دوربین هم بسته نشده هنوز