بدنه بسیار تمیز بوده و حدود 6000 شات بدون فیلمبرداری کار کرده است.
قیمت 8500
درصورت فروش بدنه لنز 50 و لنز 55-250 نیز فروخته می شود
انز 50 ، 1000000 تومان
لنز 55-250- 1700000 نومان

09166016056