اجازه ميخوام يك مطلبي رو خيلي ساده و روشن عرض كنم

اگر دقت كنيد ميبينيد كه اكثر كساني كه از نگاتيو ( 35مم ) در مقابل ديجيتال دفاع ميكنند يا عكاسان قديمي هستند

كه با اين قضيه انس گرفتند و حاضر نيستند برخي حقايق رو قبول كنند يا كساني هستند كه با دوربينهاي ديجيتال

قديمي كار كرده اند و دل زده شده اند ( بدليل توانايي كم سيستمهاي قديمي ) و يا افرادي باسن بالاي 50 سال

هستند كه كار با كامپيوتر را بلد نيستند و همت ياد گرفتن ان را نيز ندارند ( البته كساني هم هستند كه اين همت را

دارند ) و خيلي راحت صورت مسئله رو پاك ميكنند .

يك مصاحبه از اقاي نصر اله كسراييان خوندم كه ايشان با شهامت قابل تقديري گفته بودند من منكر مزاياي ديجيتال

نيستم منتها چون يك عمر در تاريكخانه كاركردم و تمام ارشيوم نگاتيو هست و حوصله يادگيري كامپيوتر را هم ندارم

به طرف ديجيتال نرفتم . ما بايد از امكاناتي كه پيشرفت علم به همت و كوشش افراد متخصص در اختيارمون قرار داده

استفاده كنيم و افكار كليشه اي و محكوم به فنا رو فراموش كنيم .

در قطع متوسط هم شايد بتوان گفت كه فاكتور قيمت باعث دوام اوردن نگاتيو شده چون شما ميتونيد بجاي خريد يك

دوربين مامياي Zd به قيمت 11000000 تومان يك دوربين 500000 توماني بخريد و عكس بگيريد .

مطمئنا در اينده اي نزديك با رفع نقايص موجود ديجيتال ديگر جايي حتي براي صحبت كردن در باره نگاتيو هم باقي

نخواهد ماند