نیکون سایت مخصوص لنزهای نیکون را راه اندازی کرد.

در این سایت ( که البته هنوز تکمیل نشده است)، عکاسانی از شاخه‌های مختلف، در مورد لنز‌هایشان می‌گویند:

http://www.nikkor.com/home.htm