اقا بابك از راهنماهيتون ممنون اينجوري كه شما گفتيد :
بهتر نيست كه انتخابم . رو لنز 10-20 F4-5.6 سيگما بزارم