یه 50 -1.8 کنون خریدم امروز بالاخره با توجه به راهمایی دوستان با توجه به قیمتش عالیه به نظرم.