امروز عکسباران گفت تا حدود 15-20 روز ديگه به قيمت 530-540 تومن مياريم ولي آفومار گفت حدود 1ماه و نيم دوماه ديگه مياريم قيمتشم گفت هنوز مشخص نيست (حتما هنوز درصدها رو نکشيدن روش)...
ولي الان تو خاک ايرام هستش ولي گمرک اجازه تلخيص نداده (فکر ميکنم)