اعمال میشوند ولی فقط برای نمایش و در ACR یا برنامه های دیگر قابل بازگشت هستند...