فقط در مدت شش ماه قیمت از ۶۲۰ رسیده به ۷۲۰، بنظر شما بخریم یا صبر کنیم؟ افزایش قیمت مقطعی ست یا کلا با قیمت قبل خدانگهداری کنیم؟