0 تا 40 دمایی هست که دوربین بهترین کارایی رو داره
یادش بخیر با مرحوم h2 توی دمای 15درجه زیر صفر عکاسی میکردیم، آخ نمی گفت. اما باتری اذیت میکرد و زود خالی میشد.