تصور من این است که می توان بجای بحث فنی کمی از منظر تجربی نگریست..
تجربه شخصی من اینکه به هردوی دوربین های فیلمبرداری و غکسبرداری نیاز خواهید داشت...لحظاتی هست که تنها یک عکس بیانگر شکوه آن لحظه خواهد بود و لحظاتی هم هست که تحرک و پویایی صحنه مدنظر شما خواهد بود...
مثالی واضح تر بزنم....در یک باغ وحش روباز که شما درون ماشین به نظاره مشغول هستید دیدن حمله و دویدن یک شیر زیبایی یک فیلم را تداعی می کند و پرش همان شیر از ارتفاعی در حین همان دویدن یک عکس جانانه می طلبد..