بنظر من، به هرحال براي كار شما داشتن رينگ فلاش ضروري است. بنابراين بايد دوربيني بگيريد كه بتوان برايش رينگ فلاش گرفت كه در اين زمينه بازهم دوربينهاي نيكون، بر بقيه برتري دارند( هم از لحاظ ماكرو قوي و هم پيدا كردن رينگ فلاش برايشان)، فقط مي ماند، مساله فوكوس اين دوربينها. با توجه به اينكه براي منظور شما، سرعت عمل چندان اهميت ندارد ، بازهم همين دوربينها مناسبتر بنظر مي آيند. در مورد 8700، پس از يك مدت كوتاه دوربين 8800 نيكون معرفي شد كه برتريهاي واضحي نسبت به آن د