پاسخ روشن شد : کیفیت فیلم برداری دوربینهای عکاسی و عکاسی دوربینهای فیلم برداری مطلوب نیست و فقط جهت خالی نبودن عریضه است. یا باید هر دو خریداری شود یا آنکه در اولویت است.