سلام جناب لیبر مسئله مهم که من فراموش کردم بگم این بود که هر دو عکس در ایزو 800 و از یک شات مقایسه شده در چندین مرحله و ایزوهای یکسان باز هم این مشکل وجود داشت .