درود
ضمن تشکراز انوش عزیز برای این مطالب، پس بااین حساب احتمالا ازموارد اولویت پیشرفت فن اوری برای این شرکتها ، تکنولوژی اصلاح لرزش تصویر(VR) خواهدبودو بجزلنزها فکر کنم روی دوربین ها هم ازنوعی ازاین تکنولوژی (البته متفاوت با تکنولوژی موجوددر لنز) استفاده بشه.البته به نظر نمیرسه ازنظر تئوریک امکان اصلاح بصورت نرم افزاری ممکن باشه تا امیدوار بودکه بایک وصله ازطرف نیکون رفع بشه. وباید در نسل بعدی ومثلا d810 شاهدش بود.