همانطور که میدانید بخش مهمی از فرایند گرفتن عکس در درون لنز نهفته است (فوکوسینگ +دیافراگم+نورسنجی )

با توجه به اطلاعات هر برند (کانن،نیکون،مامیا،یاشیکا، غیره )بنا به ساختار تنه هر برند ااطلاعات الکترونیکی ومکانیکی مخصوصی را در نظر گرفته و

لنزهای متعلق به ان نیز فقط میتوانند اطلاعات دریافتی رابه تنه ارسال نمایند پس به دلیل وجود ساختار متفاوت بدنه های دوربین لنزها تعبیه میگردد

نتیجه اینکه نمیتوانند همخوانی الکترونیکی و مکانیکی ایجاد نمایند