مهمترین موضوع دقیقا اینه که دانش کافی ادیت وحتی شاید عکاسی کمتره. والبته کارهای بسیار قوی هم وجود داره که البته امکان نشر باتوجه به شرایط کشور براشون وجودنداره